Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pateikti asmens duomenys, kai kreipiatės į Aplinkos apsaugos agentūros IT Pagalbos tarnybą (kai asmuo nurodo vardą, pavardę, el. pašto adresą su vardu pavarde, teikdamas užklausą įvardija šiuos ar kitus asmens duomenis), bus tvarkomi Aplinkos apsaugos agentūros tvarkomoje IT Pagalbos tarnybos informacinėje sistemoje (JIRA Cloud Atlassian) tiek, kiek būtina atsakyti į asmens pateiktus klausimus, nustatyti apibūdinto sutrikimo priežastis, susisiekti su asmeniu, kiek tai būtina Aplinkos apsaugos agentūrai vykdant jai teisės aktais priskirtas viešojo administravimo funkcijas, teikiant konsultaciją dėl AAA IT valdomų ar tvarkomų informacinių sistemų, registrų, kitų IT išteklių techninės priežiūros, naudojimo instrukcijų, taip pat Agentūros veiklos stebėsenai.

Pateikti asmens duomenys gali būti atskleisti Agentūros tvarkomų informacinių sistemų valdytojui – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ar kitą valstybinę priežiūrą vykdančioms institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, informacinių technologijų bendrovėms, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios remdamosi su informacinės sistemos valdytoju ar tvarkytoju sudarytomis sutartimis tvarko duomenis, kad užtikrintų informacinių sistemų tobulinimą ir palaikymą, dokumentų archyvavimo ir naikinimo paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms, Agentūros funkcijų pertvarkymo ar reorganizavimo atveju – teises ir pareigas perimančioms institucijoms ar asmenims.

Asmenys turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti asmens duomenis, reikalauti ištrinti asmens duomenis, teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę į asmens duomenų perkeliamumą, kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente apibrėžtas duomenų subjektų teises. Pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip dvejus metus ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. Su Aplinkos apsaugos agentūros duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti: duomenuapsauga@gamta.lt . Asmenys turi teisę skųsti Agentūros veiksmus (neveikimą) dėl asmens duomenų apsaugos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (el. paštas: ada@ada.lt) ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

GPAIS Pagalbos tarnybos portalas realizuotas ir palaikomas licenciją teikiančio programinės įrangos gamintojo, su tinklapiui taikoma slapukų (angl. cookies) politika galite susipažinti programinės įrangos gamintojo puslapyje: Jira Cloud gamintojo Atlassian slapukų politika.