Duomenų teikėjai - užsienio subjektai. Duomenų teikėjo vadovai - užsieniečiai: registracija, atstovavimas, įgaliojimai.

Duomenų teikėjai - užsienio subjektai, neregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

Duomenų teikėjai - užsienio subjektai, neregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

Jei AIVIKS atsiskaityti turi ūkio subjektas (įmonė), neregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (užsienio subjektas), subjektą AIVIKS sukuria AIVIKS tvarkytojas. Kad būtų galima užregistruoti tokį subjektą, AIVIKS tvarkytojui turi būti pateikiama informacija apie registruojamo subjekto pavadinimą, kodą užsienio valstybės juridinių asmenų ar jį atitinkančiame registre, užsienio subjekto tapatybę patvirtinantys dokumentai ar duomenys (registracijos duomenų išrašas, nuoroda į užsienio valstybės registrą, kuriame galima patikrinti informaciją apie subjektą).

Duomenų teikėjo administratoriai (atstovai), kai duomenų teikėjo vadovas yra užsienio valstybės pilietis

Duomenų teikėjo administratoriai (atstovai), kai duomenų teikėjo vadovas yra užsienio valstybės pilietis

Jei AIVIKS atsiskaitančio ūkio subjekto (įmonės) vadovas (tiek Lietuvos juridinio asmens, tiek užsienio subjekto) yra užsienio valstybės pilietis, įmonė negali patvirtinti tapatybės E-vartuose (https://www.epaslaugos.lt/portal/), todėl šiuo atveju duomenų teikimo administratorius, galinčius ūkio subjekto vardu sistemoje pildyti duomenis, rankiniu būdu priskiria AIVIKS tvarkytojas.

Kaip pateikti prašymus?

Kaip pateikti prašymus?

Kad būtų suteiktos duomenų teikėjo administratoriaus (įmonės atstovo) teisės, įmonė turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka parengtą rašytinį įgaliojimą el. paštu pagalba@gamta.lt arba prisijungus prie Aplinkos apsaugos agentūros IT pagalbos tarnybos užpildyti nustatytą formą, laiške ir (ar) formoje prisegti įgaliojimą. https://gamta.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/10/group/49/create/164 .

Tokia pačia tvarka prašymas teikiamas ir, kai reikia sistemoje sukurti naują ūkio subjektą - užsienio įmonę, kartu gali būti iš karto pateikiami duomenys dėl įgaliojimo, kas prašomą sukurti subjektą, atstovaus sistemoje ir teiks duomenis jo vardu.

Prie IT pagalbos tarnybos prisijungiama prisijungimo lange nurodant el. pašto adresą (jei esate anksčiau rašė Aplinkos apsaugos agentūros IT Pagalbos tarnybai ir prisijungti bandote pirmąjį kartą, pasinaudokite slaptažodžio atkūrimo funkcija “Forgot password”, jei rašote pirmą kartą, sistema nukreips sukurti paskyrą “Sign up”).

Dėl įgaliojimo formos:

  • Laikykitės Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2 knygoje apibrėžtų reikalavimų dėl atstovavimo (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr ).

  • įgaliojime nurodykite konkrečius įmonę atstovausiančius fizinius asmenis, galinčius patvirtinti savo tapatybę E-vartuose ( ), jų vardus, pavardes, asmens kodą.

  • Apibrėžkite įgaliojime atstovams suteikiamas teises: "atstovauti įmonę, įstaigą, organizaciją ir teikti duomenis IS AIVIKS”. Tinkami ir įgaliojimai, kai atstovams suteikiamos teisės veikti įmonės vardu, atstovauti įmonės interesams visose valstybinėse ar savivaldybių įstaigose, organizacijose, santykiuose su kitais juridiniais asmenimis dėl bet kurių įmonės veiklos klausimų, atsiskaitymo, ataskaitų ar kitų dokumentų įmonės vardu teikimo.

  • Įrašykite įgaliojimo sudarymo datą.

  • Nurodykite, kuriam laikui suteikiamas įgaliojimas. Įgaliojimai gali būti suteikiami neterminuotai. Įgaliojimus suteikusi įmonė gali pakeisti ir (ar) atšaukti suteiktas teises ir apie atstovaujančio asmens ar jo teisių pakeitimus turi laiku informuoti, pateikdama duomenis AIVIKS tvarkytojui.

  • Įgaliojimą turi pasirašyti juridinio asmens vadovas.

  • Jeigu juridinis asmuo privalo turėti antspaudą - uždėkite jį.