Kada ATVR registruojama atliekų vežimo veikla?

Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu (toliau – ATĮ) 2 straipsnio 21 dalimi, atliekų vežėju laikoma įmonė , kuri priima atliekas iš jų turėtojo, jas veža ir perduoda atliekų naudotojui ar šalintojui,

ten pat 2 straipsnio 22 dalis nurodo, kad atliekų vežimas yra atliekų paėmimas iš jų turėtojo, vežimas ir perdavimas atliekų naudotojui ar šalintojui.

Vadovaujantis 4 straipsnio 10 punktu ir 61 straipsnio 1 punktu, atliekų vežėjai šią veiklą gali vykdyti tik įregistruoti ATVR.

Tai įvertinus, laikytina, kad:

atliekų vežėjais laikomos visos įmonės, kurios priima atliekas iš jų turėtojo, jas veža ir perduoda atliekų naudotojui ar šalintojui
savo atliekas vežantys atliekų turėtojai nėra laikomi atliekų vežėjai ir jiems nereikia registruotis

Dėl logistikos įmonių vykdomų atliekų vežimų:

Jei atliekų vežimą vykdantis subjektas, įskaitant logistikos įmones, atitinka ATĮ  nustatytą sąvoką „atliekų vežėjas“, šis subjektas turi savo vykdomą atliekų vežimo veiklą registruoti ATVR ir jiems taikomi kiti atliekų vežimui ir atliekų vežėjams keliami reikalavimai, tokie kaip civilinės atsakomybės draudimo ir pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijos turėjimas vežant pavojingąsias atliekas (ATĮ 42 straipsnio 1dalis, ATĮ 12 straipsnio 1dalis).

Minimos ATĮ nuostatos dėl atliekų vežėjų registracijos ATVR yra perkeltos iš 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas, 26 straipsnio 1 dalies.

Dėl numatomų teisinio reguliavimo pokyčių:

Informuojame, kad Aplinkos ministerija inicijavo ATĮ 61 straipsnio pakeitimą, kuriuo siūloma nustatyti, kad ATVR neturi prievolės registruotis atliekas surenkančios ir (ar) vežančios įmonės, atitinkančios aplinkos ministro nustatytus kriterijus, kuriais vadovaujantis pripažįstama, kad atliekų surinkimas ir (ar) vežimas nėra šių įmonių profesinė veikla. Nurodomi pakeitimai dar neįsigalioję, rengiamą teisės akto projektą galite rasti Teisės aktų informacinėje sistemoje, projekto Nr. 23-1237(2) (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ca0ba6e6459c11ee96d3d2217e347cf6?jfwid=8y96u8rgy)