Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lietuva priimta į Jungtines Tautas 1991-09-17

Aplinkos apsaugos klausimai neatsiejami ir nuo ekonominės bei socialinės politikos. Vienas iš šešių pagrindinių Jungtinių Tautų organų -

ECOSOC - Jungtinių Tautų Ekonominė ir socialinė taryba. ECOSOC nares - valstybes trejiems metams renka Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja.

https://www.un.org/ecosoc/en/

Jungtinių Tautų Aplinkos asamblėja (UNEA) - institucija, priimanti aplinkosauginius sprendimus tarptautiniu lygmeniu:

https://environmentassembly.unenvironment.org/