Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kad iš atliekų darytojo susidarymo vietos būtų galima vežti atliekas, susidarymo vietoje šios atliekos turi būti:

  1. apskaitytos darytojo susidarymo vietos žurnale ir
  2. atnaujintas sukauptų atliekų likutis.

Toks sistemos veikimas numatytas siekiant užtikrinti Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių 14 punkto laikymąsi.

...