Kokie duomenys apie chemines medžiagas turi būti pateikti?

Tvarkos aprašo 11.2 punkte nurodyti reikalavimai, kokius duomenis apie cheminę medžiagą reikia pateikti. Teikiamame dokumentų rinkinyje (ataskaitoje) „Cheminės medžiagos“ dalyje turi būti nurodytos visos cheminės medžiagos, apie kurias informacija turi būti pateikta. Taip pat turi būti nurodyta cheminės medžiagos naudojimo sritis, veiksmas (pagaminta / eksportuota / importuota/ sunaudota / išplatinta (parduota)) ir kiekis t/metai. Cheminės medžiagos kortelėje, turi būti užpildyti tam tikri duomenys, kurie pateikiami saugos duomenų lape (SDL). Informacija, kurią privaloma pateikti apie cheminę medžiagą – cheminės medžiagos identifikaciniai duomenys (pavadinimas, CAS, EB nr ir kt.) (SDL 1 arba 3 skirsniai), klasifikavimas ir ženklinimas (SDL 2 skirsnis), fizikocheminiai duomenys (SDL 9 skirsnis), toksikologinė informacija (SDL 11 skirsnis), ekologinė informacija (SDL 12 skirsnis), stabilumas ir reaktyvumas (SDL 10 skirsnis), saugos nuo kenksmingo poveikio priemonės (SDL 8 skirsnis), apsaugos priemonės ištikus avarijai (SDL 4, 5 ir 6 skirsniai).

Atkreipkite dėmesį

Teikiant duomenis apie cheminės medžiagos importą ar eksportą reikia nurodyti ir šalį(-is) į kurią(-ias) / iš kurios(-ių) buvo vykdomas eksportas / importas.