Asmens duomenų sauga GPAIS Pagalbos tarnyboje

GPAIS Pagalbos tarnybos vartotojų portalas realizuotas naudojant JIRA Cloud Atlassian programinę įrangą.

El. paštu pagalba@gpais.eu ar GPAIS Pagalbos tarnybos portale pateikti asmens duomenys (kai asmuo savo užklausoje nurodo vardą, pavardę, el. pašto adresą su vardu pavarde ar kitus asmens duomenis), bus tvarkomi Aplinkos apsaugos agentūros tvarkomoje GPAIS Pagalbos tarnybos informacinėje sistemoje (JIRA Cloud Atlassian) tiek, kiek būtina atsakyti į asmens pateiktus klausimus, nustatyti apibūdinto sutrikimo priežastis, susisiekti su asmeniu, kiek tai būtina Aplinkos apsaugos agentūrai vykdant jai teisės aktais priskirtas viešojo administravimo funkcijas, teikiant konsultaciją dėl naudojimosi GPAIS, taip pat Agentūros veiklos stebėsenai.

GPAIS Pagalbos tarnybai užklausą teikiantis asmuo neprivalo teikti asmens duomenų, tačiau jei asmens duomenys nebus pateikti, GPAIS Pagalbos tarnyba neužtikrina, kad galės suteikti reikalingą konsultaciją ar išspręsti kilusius techninius sutrikimus dėl GPAIS.

Pateikti asmens duomenys gali būti atskleisti Agentūros tvarkomų informacinių sistemų valdytojui – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ar kitą valstybinę priežiūrą vykdančioms institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, informacinių technologijų bendrovėms, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios remdamosi su informacinės sistemos valdytoju ar tvarkytoju sudarytomis sutartimis tvarko duomenis, kad užtikrintų informacinių sistemų tobulinimą ir palaikymą, dokumentų archyvavimo ir naikinimo paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms, Agentūros funkcijų pertvarkymo ar reorganizavimo atveju – teises ir pareigas perimančioms institucijoms ar asmenims.

Asmenys turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti asmens duomenis, reikalauti ištrinti asmens duomenis, teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę į asmens duomenų perkeliamumą, kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente apibrėžtas duomenų subjektų teises.

Pateikti asmens duomenys saugomi tiek, kiek būtina asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ne ilgiau kaip dvejus metus, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. Jei asmuo yra subjektas ar naudotojas GPAIS, jo asmens duomenys GPAIS Pagalbos tarnyboje gali būti tvarkomi tiek, kiek GPAIS yra aktyvi šio asmens paskyra (subjektas pildo apskaitos duomenis, nėra pateikęs išregistravimo prašymų, kai tokie numatyti GPAIS, ar kitų apskaitos vykdymo pabaigą pažyminčių duomenų, nėra pašalintas iš GPAIS subjektų atstovų sąrašų).

Su Aplinkos apsaugos agentūros duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti: duomenuapsauga@gamta.lt . Asmenys turi teisę skųsti Agentūros veiksmus (neveikimą) dėl asmens duomenų apsaugos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (el. paštas: ada@ada.lt) ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

 

GPAIS Pagalbos tarnybos portalas realizuotas ir palaikomas licenciją teikiančio programinės įrangos gamintojo, su tinklapiui taikoma slapukų (angl. cookies) politika galite susipažinti programinės įrangos gamintojo puslapyje: Jira Cloud gamintojo Atlassian slapukų politika.