Fizinio asmens teisė įgalioti kitus asmenis vesti duomenis GPAIS jo vardu

Jeigu esate fizinis asmuo ir GPAIS apskaitos duomenis turite teikti savo vardu, pavarde, atstovus galite paskirti pats, pagal pateiktus paaiškinimus elektroniniu būdu patvirtinęs savo tapatybę Elektroninės valdžios vartuose, kai pats prisijungiate prie GPAIS.

Jei pats prisijungti el. būdu negalite, įgaliojimą Jus atstovauti kitiems asmenims galite rengti tik laikydamasis teisės aktų reikalavimų!

Atsižvelgdami į tai, kad GPAIS yra priemonė el. būdu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis (pvz. formuoti atliekų vežimo lydraščius tarp atliekų darytojo ir tvarkytojo), gauti administracines paslaugas (per GPAIS registruojatės Gamintojų, importuotojų sąvade, registruojate ir teikiate valstybės institucijoms vertinti gaminių / pakuočių tiekimo rinkai / atliekų susidarymo / tvarkymo apskaitos duomenis, apskaitote duomenis, kuriuos naudojate mokesčių deklaracijų rengimui), o GPAIS administratoriai negali patvirtinti Jūsų tapatybės,

fiziniai asmenys gali teikti GPAIS Pagalbos tarnybai įgaliojimus, tik kai šie yra patvirtinti pagal Civilinio kodekso nuostatas:

Civilinis kodeksas (čia pagal straipsnio numerį rekomenduojame pasitikrinti aktualią redakciją: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr)

2.138 straipsnis. Įgaliojimo patvirtinimas notarine tvarka

  1. Turi būti notaro patvirtinami šie įgaliojimai:

(...)

2) įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą;

(...)

  1. Notaro patvirtintiems prilyginami:

1) karių įgaliojimai, patvirtinti karinių dalinių, junginių, karo įstaigų ir mokyklų vadų (viršininkų);

2) asmenų, esančių laisvės atėmimo vietose, įgaliojimai, patvirtinti laisvės atėmimo vietų vadovų;

3) asmenų, esančių tolimojo plaukiojimo metu jūrų laivuose, plaukiojančiuose su Lietuvos valstybės vėliava, patvirtinti tų laivų kapitonų.


2.139 straipsnis. Supaprastintas įgaliojimo patvirtinimas

  1. Įgaliojimą, kurį fizinis asmuo duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir pašto siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms ar viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti, gali patvirtinti organizacija, kurioje fizinis asmuo dirba ar mokosi, daugiabučių namų savininkų bendrijos, kurios name gyvena fizinis asmuo, pirmininkas, seniūnijos, kuriai priskirtoje teritorijoje gyvena fizinis asmuo, seniūnas, esančio tolimajame plaukiojime jūrų laivo kapitonas.
  2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyto įgaliojimo patvirtinti nereikia, jeigu jį informacinių technologijų priemonėmis sudarė fizinis asmuo ir davė jį įregistruodamas Įgaliojimų registre.

Kas yra Civilinio kodekso 2.139 str. minimas Įgaliojimų registras?

Kada fiziniam asmeniui gali būti aktualu naudotis GPAIS ir teikti duomenis savo vardu?

Dažniausi atvejai - fizinio asmens verslo veiklos, kai dirbama pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą.

Atkreipiame dėmesį, kad Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių 3 punktas numato, kad verslo liudijime sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas), pagal prašymą, teikiamą Valstybinei mokesčių inspekcijai, gali būti nurodomi pačiame verslo liudijime, kaip asmenys, galintys dalyvauti veikloje, vykdomoje pagal verslo liudijimą, kartu su verslo liudijimą įsigijusiu asmeniu. Tokiu atveju šiems asmenims papildomo įgaliojimo nereikia: jei asmeniui pačiam nepavyksta prisijungti prie GPAIS, registruoti jo paskyrą ir verslo liudijime nurodytų asmenų teises atstovauti vieniems kitus galime, jei su prašymu GPAIS Pagalbos tarnybai pateikta ir verslo liudijimo su žyma dėl galinčių dalyvauti veikloje asmenų kopija.