Kaip elgtis, jeigu dėl GPAIS techninių sutrikimų negaliu naudotis sistema?

Patikrinkite informaciją interneto tinklapiuose https://www.gpais.eu/gpais-naujienos, https://www.gpais.eu/web/guest/informacija-apie-sutrikimus, www.gamta.lt, galbūt apie Jums aktualų sutrikimą duomenys jau mums pateikti ir klausimas jau nagrinėjamas - rasite aktualią informaciją.

Jei nurodytuose tinklapiuose nerandate pranešimo apie sutrikimą ar techninę kliūtį, su kuriuo (kuriais) susidūrėte, manote, kad turite papildomos informacijos, susijusios su GPAIS veiklos sutrikimu ar technine kliūtimi, praneškite apie sutrikimą GPAIS Pagalbos tarnybai vienu iš šių būdų:

 • prisijungę prie GPAIS Pagalbos tarnybos informacinės sistemos per šią nuorodą: https://it.aplinka.lt/servicedesk/customer/portal/2

  Jei niekada nerašėte mums el. paštu, nurodytu 2 punkte, ar nebuvote prisijungę, rinkitės Sign up for an account
  Jei jau esate rašę mums dėl GPAIS sutrikimų ar po to, kai sukuriate paskyrą (Sign up), Jūsų prisijungimo (Log in) duomenys yra šie: vartotojo vardas (username) - Jūsų el. paštas, slaptažodis - Jūsų pasirinktas.
  Prisijungę rasite užklausoms valdyti skirtas temas, informacija mus pasieks greičiau ir efektyviau, matysite savo teiktų užklausų, susirašinėjimo istoriją, rašyti komentarus - klausimus, vienoje vietoje matyti Jums pateiktus atsakymus.

 • Parašydami el. paštu pagalba@gpais.eu.


Teikdami pranešimus apie GPAIS veiklos sutrikimus:

 • kuo tiksliau apibūdinkite sutrikimą, su kuriuo susidūrėte, aprašykite Jūsų GPAIS atliktų veiksmų seką, pridėkite ekranvaizdžius, nurodykite laiką, kada pastebėjote sutrikimą. Jei žinote, aprašykite, kokių veiksmų, teisės aktais priskirtų įpareigojimų negalite atlikti (pvz. „vėluojame teikti Z ataskaitą XX dienų“),
 • įsitikinkite, kad pranešime yra Jūsų kontaktiniai duomenys: nurodykite savo vardą, pavardę, atstovaujamą įmonę, telefono Nr., kuriuo, esant poreikiui, galima su Jumis susisiekti.
 • jei kreipiatės prašydami pateikti, patikslinti duomenis, susijusius su kitais fiziniais asmenimis arba, jei esate informuoti, numanote, kad duomenys yra susiję su įmonės, apie kurią teiraujatės, komercine paslaptimi, kad Jūsų pranešimą galėtume nagrinėti, turite būti asmuo, paskirtas atstovauti fizinius ar juridinius asmenis GPAIS (Asmuo ryšiams / rašoma iš GPAIS nurodyto el. pašto), arba su pranešimu (paklausimu) turėtumėte iš karto pateikti Jūsų atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.

Atsakymus - informaciją apie užklausos nagrinėjimo eigą gausite el. paštu, kurį naudodami pateikėte pranešimą.

Visi pranešimai yra automatiškai registruojami sistemoje.

Sutrikimais turėtumėte laikyti ir mus informuoti apie Jums žinomus šiuos atvejus:

 • neautorizuotą prisijungimą (įskaitant ir tyčinį ir netyčinį), neautorizuotą elektroninės informacijos, kito naudotojo prisijungimo duomenų naudojimą, atskleidimą, pakeitimą ar sunaikinimą;
 • galimybes neteisėtai prieiti prie informacinių technologijų sistemos ar jos dalių (pvz. pastebėjote, kad galite matyti ne savo paskyrą);
 • nesėkmingą bandymą pasiekti IS teikiamas elektronines paslaugas (pvz. Jums neleidžia prisijungti prie sistemos, neaktyvūs laukeliai, turintys leisti Jums patvirtinti atliktus veiksmus, paslaugas pasiekiate, tačiau sugaištate daug laiko);
 • taikomų apsaugos priemonių pažeidimus ar trūkumus;
 • techninės įrangos ar duomenų, leidžiančių prisijungti prie IS, praradimą, kai galimai techninę įrangą ar duomenis gali perimti trečiosios šalys (vagystės, prisijungimui naudojamų duomenų pametimas);
 • įsilaužimą į kompiuterinę sistemą.

Jei aktualios skubios konsultacijos Jūsų veiklos klausimais (pvz. ar teisingai suprantate Jums teisės aktuose nurodytas pareigas, ar turite vesti apskaitą ir pan.), rekomenduojame skambinti konsultantams, kurių telefonai pateikti: https://www.gpais.eu/pagalba

Pranešimai nagrinėjami tiek, kiek jie susiję su GPAIS paskirtimi, apibrėžta GPAIS nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-20 įsakymu Nr. D1-976 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73522d60723711e3b29084acd991add8/wYbESqnbti).


Jei nesate asmuo, įpareigotas teikti duomenis GPAIS ar asmuo, naudojantis GPAIS tvarkomus atliekų, gaminių, pakuočių apskaitos duomenis, ar norite pateikti siūlymus kitais, GPAIS netvarkomais atliekų srities klausimais (pvz. poveikio aplinkai vertinimo, TIPK, taršos leidimų išdavimo klausimai, klausimai, susiję su Atliekų tvarkymo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje išvardytomis atliekomis), prašome paklausimus teikti institucijoms, atsakingoms dėl Jums aktualių klausimų, jų bendraisiais kontaktais:

 • Aplinkos apsaugos agentūra, el. paštas: aaa@aaa.am.lt, Tel. Nr. 8 706 62 008, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, Lietuva (poveikio aplinkai vertinimo, TIPK, taršos leidimų išdavimo klausimai, bendrieji su GPAIS paskirtimi nesusiję atliekų tvarkymo klausimai);
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, el. paštas: info@am.lt, Tel. Nr. +370 706 63661, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva (atliekų valdymo srities politikos formavimo klausimai);
 • Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, el. paštas: info@aad.am.lt, Tel. Nr. (8 5) 216 3385, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius (pranešimai dėl pastebėtų aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimų, paklausimai dėl taikytinų poveikio priemonių – baudų, veiklos ribojimo ir pan.).

Į Jūsų pranešimus, pateiktus GPAIS Pagalbos tarnyboje ar el. paštu pagalba@gpais.eu, siekiame operatyviai reaguoti – per 8 darbo valandas įvertiname Jūsų pranešime (paklausime) pateiktą informaciją, nustatome sutrikimo svarbą ir perduodame Jūsų pranešimą nagrinėti atsakingiems specialistams.

Nustatę, kad pateikėte pranešimą apie kritinės svarbos sutrikimą, veiksmus, skirtus sutrikimui pašalinti pradėsime nedelsiant.

Pranešimų apie sutrikimus - paslaugų užsakymų nagrinėjimas gali užtrukti nuo 1 iki 30 darbo dienų, priklausomai nuo sutrikimų pobūdžio.

Jei bus būtina, paprašysime Jūsų pateikti papildomą informaciją, sieksime informuoti Jus apie pranešime įvardinto sutrikimo nagrinėjimo terminus, pokyčius, apie Jūsų pareigų įgyvendinimo eigą, kol bus nagrinėjami duomenys dėl sutrikimo. Tokia informacija gali būti pateikta ir viešai, nesiunčiant Jums atskiro pranešimo (pvz. jeigu dauguma IS vartotojų negali pasiekti sistemos), kiek tai nepažeidžia Jūsų IS tvarkomų duomenų konfidencialumo. Jei sutrikimas susijęs išimtinai su vienu subjektu (sistemos vartotoju), informacija dėl įvykusio sutrikimo ir jo tyrimo, šalinimo eigos galės būti teikiama tik konkrečiam subjektui ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai (Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos), pagal poreikį - priežiūrą vykdančiam GPAIS valdytojui - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, kitoms ikiteisminio tyrimo ar teisėsaugos institucijoms.
Pranešimu apie kritinės svarbos sutrikimą laikytini pranešimai, kuriuose informuojama apie GPAIS visišką ar dalinį neveikimą, dėl kurio sutrinka vienos (arba kelių) funkcijų vykdymas, ir iš anksto nenumatytos galimybės tą (tas) funkcijas atlikti kitaip arba jų vykdymą atidėti iki tol, kol veiklos sutrikimas bus pašalintas; kai žinoma ar kyla pagrįstų įtarimų, kad galimai yra grėsmė GPAIS tvarkomų asmens duomenų saugai.

O kaip vykdyti apskaitos pareigas, rengti ir teikti dokumentus, jeigu GPAIS veikla sutriko?

Jei turite galimybę, bent porą valandų palaukite, nes dalis techninių sutrikimų yra laikini ir pašalinami greitai.

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planą ir Informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisykles:

 • informacinių sistemų visiško neveikimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 16 val.
 • Informacinių sistemų prieinamumas per metus užtikrinamas ne mažiau kaip 90 % laiko darbo metu darbo dienomis.

Kai įsitikinote, kad GPAIS neveikia tinkamai dėl techninių kliūčių (patikrinote viešus pranešimus dėl sutrikimų, pateikėte užklausą GPAIS Pagalbos tarnybai), kol lauksite sprendimų:

 • duomenis ir informaciją, kuriuos būtina suvesti į GPAIS, pažymėkite ir saugokite popieriniu arba elektroniniu formatu laisva forma arba teisės aktų numatytomis formomis arba veskite į savo verslo valdymo informacines sistemas, integruotas su GPAIS,
 • nepamirškite užtikrinti kita forma laikinai vedamų duomenų saugumo (laikykitės asmens duomenų apsaugos reikalavimų, apribokite teisės neturinčių asmenų galimybes susipažinti su duomenimis, kuriuos laikinai saugote savo veiklos vietoje ir kt.)
 • pateikite laikinai kita forma tvarkomus duomenis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.
O ką turėčiau daryti su laikinais dokumentais, kai GPAIS veikla vėl bus atstatyta?

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos reikalavimus, kai GPAIS techniniai sutrikimai pašalinami, laikinai kitu būdu vestą informaciją turėtumėte pateikti į GPAIS:

 • ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo informacijos apie GPAIS veiklos sutrikimų ar kitų GPAIS techninių kliūčių pašalinimo laiką paskelbimo,
 • jei duomenis vedėte į savo verslo valdymo informacines sistemas, integruotas su GPAIS - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo GPAIS techninių gedimų pašalinimo dienos,
 • jei pildėte laikinąsias įrodančių dokumentų formas, kai buvo viešai paskelbta informacija apie šių dokumentų teikimui skirtos GPAIS dalies, posistemės, funkcionalumo sutrikimus ar GPAIS technines kliūtis:
 • atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir eksportuotojai turėtų suvesti duomenis į GPAIS per 20 darbo dienų nuo informacijos apie GPAIS veiklos sutrikimų ar kitų GPAIS techninių kliūčių pašalinimo laiką paskelbimo,
 • atliekų naudotojai, atliekantys pradinį apdorojimą (būtent rūšiavimą) ar atliekų laikymą – per 40 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo,
 • atliekų surinkėjai ir atliekų tvarkytojai, apdorojantys surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti – per 60 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo,
 • licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos ir užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriai – per 80 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo.Susiję straipsniai: