Pranešimo apie numatomą eksportą procedūra

Pranešimas apie eksportą turi būti teikiamas per Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) sukurtą įrankį – ePIC sistemą. Pranešimo apie numatomą eksportą procedūra nurodyta PIC reglamento 8 straipsnyje. Eksportuotojas pranešimą apie numatomą eksportą turi pateikti ne vėliau kaip likus 35 dienai iki numatomo eksporto datos. Pranešimui apie eksportą yra sukuriamas RIN kodas, kuris aktyvuojamas, kuomet patvirtinamas pranešimas apie eksportą (jei cheminė medžiaga įtraukta į PIC reglamento I priedo 1 dalį) arba kuris aktyvuojamas, kuomet patvirtinamas pranešimas apie eksportą ir gaunamas aiškus importuojančios šalies sutikimas (jei cheminė medžiaga įtraukta į PIC reglamento I priedo 2 arba 3 dalis). Eksportą galima atlikti, tik tuomet kai RIN kodas yra aktyvuojamas. Aktyvų RIN kodą reikia nurodyti eksporto deklaracijos 44 laukelyje (PIC reglamento 19 straipsnis).

Instrukciją kaip pateikti eksporto pranešimą rasite pramonei skirtame ePIC naudotojo vadove.