PIC reglamento I priedas

PIC reglamento I priede yra pateikiamas sąrašas cheminių medžiagų, kurių eksportas yra griežtai ribojamas t. y. nurodomos cheminės medžiagos, kurios yra uždraustos arba griežtai ribojamas jų naudojimas ES. PIC reglamente yra apibrėžtos 4 subkategorijos (profesionaliems naudotojams skirtos cheminės medžiagos; vartotojams skirtos pramoninės medžiagos; pesticidai, naudojami kaip augalų apsaugos produktai; kiti pesticidai, pvz., biocidiniai produktai), pagal kurias draudžiama arba ribojama naudoti I priede nurodytas chemines medžiagas t. y. cheminė medžiaga gali būti draudžiama naudoti kaip augalų apsaugos produktas, tačiau leidžiama naudoti kaip pramoninė cheminė medžiaga.

PIC reglamento I priedas yra suskirstytas į 3 dalis. 1 dalyje nurodytoms cheminėms medžiagoms taikomas pranešimo apie eksportą reikalavimas, 2 ir 3 dalyse nurodytoms cheminėms medžiagoms taikomi pranešimo apie eksportą ir importuojančios šalies aiškaus sutikimo reikalavimai.

PIC reglamento I priedo pilną cheminių medžiagų sąrašą, kuris yra nuolat papildomas, galite rasti: https://echa.europa.eu/lt/information-on-chemicals/pic/chemicals

Atkreipkite dėmesį

Reikalavimai taikomi I priede išvadintoms cheminėms medžiagoms, tiek atskiroms, tiek mišinio arba gaminio (jei cheminė medžiaga yra nesureagavusi) sudėtyje esančioms.