Eksportuotojams, eksportuojantiems PIC reglamento I priedo medžiagas, taikomi reikalavimai

Eksportuotojams, eksportuojantiems PIC reglamento I priede nurodytas chemines medžiagas (atskiras arba mišinių ar esančias gaminių (jei cheminė medžiaga yra nesureagavusi) sudėtyje), naudojimams, kurie nėra draudžiami, taikomi šie reikalavimai:

  • Pranešimo apie numatomą eksportą procedūra (PIC reglamento 8 straipsnis). Pranešimą apie numatomą eksportą turi pateikti eksportuotojas, kuris eksportuoja cheminę medžiagą (atskirą arba mišinio ar gaminio (jei cheminė medžiaga yra nesureagavusi) sudėtyje) įtrauktą į PIC reglamento I priedo 1 – 3 dalis.
  • Aiškaus importuojančios šalies sutikimo procedūra (PIC reglamento 14 straipsnis). Eksportuojant PIC reglamento I priedo 2 ir 3 dalyse nurodytas chemines medžiagas (atskiras arba mišinių ar gaminių (jei cheminė medžiaga yra nesureagavusi) sudėtyje) reikia gauti ir aiškų importuojančios šalies sutikimą. Aiškus importuojančios šalies sutikimas prašomas po pranešimo apie numatomą eksportą pateikimo. Aiškaus importuojančios šalies sutikimo prašo ir jį registruoja paskirtoji valstybės narės nacionalinė valdžios institucija, bet ne eksportuotojas.
  • Ataskaitų teikimo, apie eksportuotą cheminės medžiagos kiekį, procedūra (PIC reglamento 10 straipsnis). Cheminės medžiagos (atskiros arba esančios mišinio ar gaminio (jei cheminė medžiaga yra nesureagavusi) sudėtyje) eksportuotojas turi pateikti informaciją apie eksportuotą medžiagos kiekį. Informacija teikiama už praėjusius kalendorinius metus iki einamųjų metų pirmo ketvirčio pabaigos (iki kovo 31 d.).