Mišinio arba gaminio sudėtyje esančios ir į PIC reglamento I priedą įtrauktos cheminės medžiagos

PIC reglamentas taikomas atskiroms reglamento I priede esančioms cheminėms medžiagoms, taip pat mišiniams, kurių sudėtyje tų cheminių medžiagų yra ir gaminiams, kuriuose yra nesureagavusių tokių medžiagų. Teikiant eksporto pranešimą, reikia nurodyti, ar eksportuojama gryna cheminė medžiaga, ar ji yra mišinio arba gaminio sudėtyje. Jeigu mišinio arba gaminio sudėtyje cheminės medžiagos kiekis, nepriklausomai nuo bet kokių kitų juose esančių medžiagų, yra toks mažas, kad jiems nėra taikomi ženklinimo reikalavimai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 – PIC reglamente nurodyti pranešimo apie eksportą, aiškaus sutikimo ir ataskaitų teikimo reikalavimai nėra taikomi.